यो प्रयोगकर्ता डेटाथन २०१५ को सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।
यी प्रयोगकर्ता विकी विमिन एडिटाथन २०१६ का सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।