पाठ्यक्रम विकासका नमुना

पाठ्यक्रम विकाशका विविध नामुनाहरुका बारेमा जान्नु आगाडी नमुनाका बारेमा बुझ्नु आवश्यक देखिन्छ । नमुना भन्नाले कुनै बस्तुको सरल प्रतिनिधित्व हो जसलाई सानो रूपमा प्रस्तुत गरिन्छा अथवा कुनी वास्तविक बस्तुलाई प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने गरी सानो सानो रूपमा निर्माण गरियको अर्दर्ष उत्पादन लाई नमुना भानिन्छ ।[१] समन्येताया शिक्षा प्रणालीको सफलता निर्माण गरिएको पाठ्यक्रमको संद्र्भिक्तामा निर्व्हर हुन्छा यदि निर्माण गरिएको पाठ्यक्रम विभिन्न दृस्टीकोणबाट सान्दर्भिक छ भेने उक्त पाठ्यक्रमलाई कार्य{न्वोयाँ गर्ने शिक्षा प्रणालीको कार्यन्वयन

पाठ्यक्रम विकासका नमुना प्रकारसम्पादन

  1. तार्किक नमुनाहरु
  2. चक्रीय नमुनाहरु
  3. गतिशील नमुनाहरु


सन्दर्भ सामग्रीहरूसम्पादन

  1. निउरे, धुर्बप्रसाद (२०६८), पाठ्यक्रम यजोना र अभ्यास, कृतिपुर: काठमाडौँ : sunlight, पृ: ६३, आइएसबिएन ९७८-९९३७-५४९-१७-२ |isbn= मान जाँच (सहायता)