पशुपतिनाथ (स्पष्टता)

पशुपतिनाथ भन्नाले हामी निम्न लिखित विषयहरू बुझ्न सक्छौ :-