पशुपतिनाथ भन्नाले हामी निम्न लिखित विषयहरू बुझ्न सक्छौ :-