पर्वतारोहण

पर्वत चढने काम लाई नै पर्वतारोहण भनिन्छ |

बाह्यलिङ्कहरूसम्पादन

पर्वतारोहण सम्वन्धी नियमावली, २०५९