पर्वत चढने काम लाई नै पर्वतारोहण भनिन्छ |

बाह्यलिङ्कहरू सम्पादन

पर्वतारोहण सम्वन्धी नियमावली, २०५९[dead link]