आँखाको ढकनीमा हुने रौलाई परेला भनिन्छ

Eyelashes.jpg