नेवारी (स्पष्टता)

नेवारी शब्दले दुई अर्थ जनाउन सक्दछ: