अक्षिदोलन (Nystagmus /nɪˈstæɡməs/ ) त्यो लक्षण छ जसमा नेत्रहरुको ऐच्छिक वा अनैच्छिक गति हुन्छ। यो बालखपनमा वा पछि पनि हुन सक्छ। यसको कारण दृष्टि कम वा सीमित हुन सक्छ।

प्रकाशगतिकीय नेत्र दोलन (Optokinetic nystagmus)

नेत्र दोलनका दुइ रूप हुन्छन् : विकृतिजन्य (पैथोलजिकल) र शरीरक्रियात्मक (फिजियोलजिकल)।

बाह्य कडीहरू सम्पादन गर्नुहोस्