चन्द्र क्यालेण्डर (Lunar Calendar) अनुसार एउटा पक्षको दोस्रो दिन।