द्वारका महाभारतमा उल्लेखित गरिए अनुसार भगवान कृष्णको राज्यको राजधानी सहर हो ।

द्वारका सहर