मुख्य सूची खोल्नुहोस्

डुङ्गा पाल वा बहनाको माध्यमबाट चल्ने एक प्रकारको जलयान हो ।

काठबाट बनाएको एउटा डुङ्गा।

A boat in India.JPG
Doni aux Maldives cropped.jpg