ट्याब्लेट कम्प्युटर

ट्याब्लेट कम्प्युटर वा ट्याब्लेट एक प्रकारको मोबाइल कम्प्युटर हो ।