झाँगड जाति नेपालमा बसोबास गर्ने एक जाति हो।

सन्दर्भ सामग्रीहरू सम्पादन गर्नुहोस्