जुन

जुलियन र ग्रेगरियन क्यालेन्डरहरूको छैटौँ महिना

महिनासम्पादन

जुन एक अङ्ग्रेजी महिना हो ।

सर्वनामसम्पादन

'जुन' सर्वनामको रुपमा पनि प्रयोग गरिन्छ ।

तारासम्पादन

'जुन' र 'जून' श्रुतिसमभिन्नार्थी शब्द हो । जून भन्नाले आकाशमा चम्कने तारा बुझिन्छ ।

अन्यसम्पादन