जियोलोजी

वैज्ञानिक विधा


पृथ्वीको अंतरिक्ष संरचना संबंधित विषयको अध्ययनलाई जियोलोजी भनिन्छ।