भूविज्ञान

वैज्ञानिक विधा
(जियोलोजी बाट पठाईएको)

पृथ्वीको अंतरिक्ष संरचना सम्बन्धित विषयको अध्ययनलाई जियोलोजी भनिन्छ।