जियोलोजी

वैज्ञानिक विधा

पृथ्वीको अंतरिक्ष संरचना सम्बन्धित विषयको अध्ययनलाई जियोलोजी भनिन्छ।