छाला

ढाडभएका जन्तुको नरम बाहिरी ढ्क्ने अङ्ग

छाला मानव शरीरको एक अङ्ग हो। यो अंगले मानव शरीर बाहिरबाट ढाकिएको हुन्छ।