छाला

ढाडभएका जन्तुको नरम बाहिरी ढ्क्ने अङ्ग


छाला मानव शरीरको एक अंग हो। यो अंगले मानव शरीर बाहिरबाट ढाकिएको हुन्छ।