चन्द्र क्यालेण्डर (Lunar Calendar) अनुसार चन्द्रमासको एउटा पक्षको चौधौं दिन।