चट्याङ (स्पष्टता)

चट्याङ शब्दले निम्न कुराहरूलाई पनि जनाउँदछ :-