घुलित पदार्थ

घोलमा घुलेर जाने पदार्थहरूलाई घुलित पदार्थ भनिन्छ । घुलित पदार्थहरु प्राय लवणहरु हुन् । जस्तै: चिनी, नुन, निलोतुथो, फिटकिरी आदि घुलित पदार्थ हुन् ।