घाँटी शरीरको एउटा भाग हो जसले टाउकोलाई मुर्कुट्टासँग जोड्छ।

घाँटी

सन्दर्भ सामग्रीहरू सम्पादन गर्नुहोस्