घाँटी शरीरको एउटा भाग हो जसले टाउकोलाई मुर्कुट्टासँग जोड्छ।

घाँटी

सन्दर्भ सामग्रीहरूसम्पादन