गोदावरी (स्पष्टता)

गोदावरीको निम्न विकल्पहरू छन् :