ब्राम्ही लिपिबाट जन्मेका लिपिहरू

ब्राम्ही

वर्णमालासम्पादन

  a   i   u     e   o
  ā   au
  k   kh   g   gh  
  c   ch   j   jh   ñ
    ṭh     ḍh  
  t   th   d   dh   n
  p   ph   b   bh   m
  y   r   l   v
  ś     s   h