खुट्टा बाहेक, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ जान प्रयोग गरिने साधन, जस्तै गाडी, घोडा आदि नै यातायातका साधन हुन् |