ब्राम्ही लिपिबाट जन्मेका लिपिहरू

ब्राम्ही


कन्नड ಅಂ ಅಃ
हिंदी अं अः