ओपन बिएसडी एक जिएनयु/लिनक्समा आधारित कम्प्युटर सञ्चालन प्रणालीको वितरण हो।