सार्वभौमसत्ता संपन्न एवम स्वतन्त्र राष्ट द्वारा नियन्त्रित एवम प्रशासित क्षेत्र (हरू) जहा का वासिन्दा हरू लाई ऐन तथा कानुन बनाउने स्वतन्त्रता हुदैन |