इलाम शब्दसँग मिल्ने शीर्षक भएका लेखहरू निम्न छन् :