इन्टरनेट तटस्थता

इन्टरनेट तटस्थता एक सिद्धान्त हो । जसमा सबै इन्टरनेट सम्बन्धी सेवाहरू र इन्टरनेट डेटा प्रवाहलाई सबै सेवा प्रदायक र सरकारले बराबरी ब्यवहार गर्नु पर्छ र भेदभाव गर्न पाइँदैन ।[१]

एनसेलको Facebook Zero प्रयोग गर्दा लाग्ने नियम र सर्तहरू
एनसेलको Facebook Zero प्रयोग गर्दा लाग्ने नियम र सर्तहरू

व्याख्या र सम्बन्धित सिद्धान्तहरूसम्पादन

देश अनुसारका व्यवस्थासम्पादन

बाह्य कडीहरूसम्पादन

सन्दर्भसम्पादन