आँधिखोलानेपालको एक नदी हो । यो नदी स्याङ्जा जिल्लाको विच भागबाट वगेको छ। यो खोला स्याङ्गजा जिल्ला को मिर्मि भन्ने ठाउमा गएर कलि गण्डकी मा मिसिन्छ . जहाँ कलि गण्डकी जल बिधुत आयोजना को बाँध छ ,