विकिपिडिया:अपुरो

(अपुरो बाट पठाईएको)

विकिपिडियामा अपुरो भन्नाले एक छोटो लेखलाई जनाउँछ जसलाई बिस्तार गर्नु आवश्यक छ।

सामान्यतया अपुरो भन्नाले पुरा भइ नसकेको कुरा जनाउँछ।