सार्वजनिक वित्त

सरकारी स्तरमा गरिने विभिन्न आर्थिक क्रियाकलापहरूका सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने विषय सार्वजनिक वित्त हो ।