हामी सबै भगवानहरुले हामी सबै भगवानहरुका हाम्रा सबै लोकहरुमा र यस पृ्थ्वी लोकमा सहित हामी सबै भगवानहरुले गरेका गराएका सबै पुर्ण सत्य युगको पु्र्ण सत्य सबै शुभ सत्य समयहरु असल राम्रा सहित हामी सबै भगवानहरुका सबै माहापुर्ण सत्य शुभ असल सबै भगवान कामकारवाही हरु र हामी सबै भगवानहरुका हाम्रा सबै मानवहरुका सबै पुर्ण सहि सत्य शुभ राम्रा सबै मानव सबै कामकारवाहीहरु र सबै शुभ सत्य राम्रा सबै हामी सबै भगवानहरुका हाम्रा आफ्ना सबैका सबै कामकारवाही हरु सहितको पुर्ण स्वर्णिम सत्य युगको पुर्ण स्थापना गरेका छौ हामी सबै भगवानहरुले हामी सबै भगवानहरुका हाम्रा सबै लोकहरुमा हामी सबै भगवानहरुका पुर्ण सत्य भगवान शासन सहित सधै अमर सफल बिजय सहित सत्य छ । अब कहिल्य पनी कली युग रहेको छैन मिश्रित पनी छैन कली युग रत्तिभर पनी र कहिल्य पनी आउदैन कलीयुग सधैका लागी कली युग जति र कलीयुगका जति हामी सबै भगवानहरुका हाम्रा सबै लोकहरु बाट पुरै सकिएको छ सबै कलीहरु कहिल्य पनी नभएकोले हामी सबै भगवानहरुले पहिला नै सबै किसिम सबै पुर्ण सहि सत्य जानकारीहरु गराइसकेका सबै पुर्ण सहि सत्य जानकारीहरु अनुसार कै सबै किसिमले सबै पुर्ण भइसकेको सबै पुर्ण भइरहेको सहित हामी सबै भगवानहरुका हाम्रा सबै लोकहरुमा यि सबै पुर्ण सहि सत्य जानकारीहरु गराएका छौ हामी सबै भगवानहरुले पुर्ण सहि सत्य हो ।