प्रयोगकर्ता अधिकारहरू

प्रयोगकर्ता समूह व्यवस्थापन गर्नुहोस  
प्रयोगकर्ता समूहहरू हेर्नुहोस्।user Saroj Uprety (कुरा गर्नेयोगदान) काे प्रयाेगकर्ता अधिकारहरू हेर्दै

को सदस्य: अन्तरमोहडा सम्पादक, प्रबन्धकहरू

अंतर्निहित सदस्य: स्वत निश्चित गरिएका प्रयोगकर्ताहरू

प्रयोगकर्ता अधिकार लग

 • १८:४७, १९ फेब्रुअरी २०२१ Biplab Anand कुरा गर्ने योगदान ले Saroj Uprety को प्रयोगकर्ता समूह सिसप बाट परिवर्तन गरेर सिसप र interface administrator गर्यो (अनुरोधको आधारमा अधिकार प्रदान)
 • ०८:२५, १७ फेब्रुअरी २०२१ Biplab Anand कुरा गर्ने योगदान ले Saroj Uprety को प्रयोगकर्ता समूह सिसप बाट परिवर्तन गरेर interface administrator (temporary, until ०८:२५, १८ फेब्रुअरी २०२१) र सिसप गर्यो (उपरकरण सुधार तथा आयात गर्ने प्रयोजनको लागि)
 • २०:१७, १९ जनवरी २०२१ Saroj Uprety कुरा गर्ने योगदान ले Saroj Uprety को प्रयोगकर्ता समूह interface administrator (temporary, until ०७:५९, ३१ जनवरी २०२१) र सिसप बाट परिवर्तन गरेर interface administrator (temporary, until ०७:५९, ३१ जनवरी २०२१), pseudobot (temporary, until २२:१६, १९ जनवरी २०२१) र सिसप गर्यो (+cats)
 • २१:२५, १६ जनवरी २०२१ Biplab Anand कुरा गर्ने योगदान ले Saroj Uprety को प्रयोगकर्ता समूह interface administrator (temporary, until ०७:५९, ३१ जनवरी २०२१), स्वगस्तीगर्ने प्रयोगकर्ता, आईपी रोक माफी, पूर्वरुपमा फर्काउने प्रयोगकर्ता, ढाँचा सम्पादक र ट्रान्सविकि आयातकर्ता बाट परिवर्तन गरेर interface administrator (temporary, until ०७:५९, ३१ जनवरी २०२१) र सिसप गर्यो (स्पष्ट सहमतिको आधारमा अधिकार प्रदान)
 • १७:५०, २० नोभेम्बर २०२० Biplab Anand कुरा गर्ने योगदान ले Saroj Uprety को प्रयोगकर्ता समूह interface administrator (temporary, until ०७:५९, ३१ जनवरी २०२१), स्वगस्तीगर्ने प्रयोगकर्ता, pseudobot, आईपी रोक माफी, पूर्वरुपमा फर्काउने प्रयोगकर्ता, ढाँचा सम्पादक र ट्रान्सविकि आयातकर्ता बाट परिवर्तन गरेर interface administrator (temporary, until ०७:५९, ३१ जनवरी २०२१), स्वगस्तीगर्ने प्रयोगकर्ता, आईपी रोक माफी, पूर्वरुपमा फर्काउने प्रयोगकर्ता, ढाँचा सम्पादक र ट्रान्सविकि आयातकर्ता गर्यो (work done)
 • २१:४८, १९ नोभेम्बर २०२० Biplab Anand कुरा गर्ने योगदान ले Saroj Uprety को प्रयोगकर्ता समूह interface administrator (temporary, until ०७:५९, ३१ जनवरी २०२१), स्वगस्तीगर्ने प्रयोगकर्ता, आईपी रोक माफी, पूर्वरुपमा फर्काउने प्रयोगकर्ता, ढाँचा सम्पादक र ट्रान्सविकि आयातकर्ता बाट परिवर्तन गरेर interface administrator (temporary, until ०७:५९, ३१ जनवरी २०२१), स्वगस्तीगर्ने प्रयोगकर्ता, आईपी रोक माफी, पूर्वरुपमा फर्काउने प्रयोगकर्ता, ढाँचा सम्पादक, ट्रान्सविकि आयातकर्ता र pseudobot गर्यो (cat maintainace per request on TG (temp. access))
 • ०७:५९, ३१ अक्टोबर २०२० Biplab Anand कुरा गर्ने योगदान ले Saroj Uprety को प्रयोगकर्ता समूह स्वगस्तीगर्ने प्रयोगकर्ता, आईपी रोक माफी, पूर्वरुपमा फर्काउने प्रयोगकर्ता, ढाँचा सम्पादक र ट्रान्सविकि आयातकर्ता बाट परिवर्तन गरेर interface administrator (temporary, until ०७:५९, ३१ जनवरी २०२१), स्वगस्तीगर्ने प्रयोगकर्ता, आईपी रोक माफी, पूर्वरुपमा फर्काउने प्रयोगकर्ता, ढाँचा सम्पादक र ट्रान्सविकि आयातकर्ता गर्यो (स्पष्ट सहमतिको आधारमा अधिकार प्रदान)
 • १२:४८, २९ अगस्ट २०२० Biplab Anand कुरा गर्ने योगदान ले Saroj Uprety को प्रयोगकर्ता समूह स्वगस्तीगर्ने प्रयोगकर्ता, आईपी रोक माफी र ढाँचा सम्पादक बाट परिवर्तन गरेर स्वगस्तीगर्ने प्रयोगकर्ता, आईपी रोक माफी, ढाँचा सम्पादक, ट्रान्सविकि आयातकर्ता र पूर्वरुपमा फर्काउने प्रयोगकर्ता गर्यो (स्पष्ट सहमतिको आधारमा अधिकार प्रदान)
 • १२:१६, ७ अगस्ट २०२० Biplab Anand कुरा गर्ने योगदान ले Saroj Uprety को प्रयोगकर्ता समूह स्वगस्तीगर्ने प्रयोगकर्ता, आईपी रोक माफी र ढाँचा सम्पादक बाट परिवर्तन गरेर pseudobot (temporary, until १२:१६, ८ अगस्ट २०२०), स्वगस्तीगर्ने प्रयोगकर्ता, आईपी रोक माफी र ढाँचा सम्पादक गर्यो (cat maintainace per request on TG (temp. access))
 • ११:१४, १४ जुलाई २०२० Biplab Anand कुरा गर्ने योगदान ले Saroj Uprety को प्रयोगकर्ता समूह आईपी रोक माफी र ढाँचा सम्पादक बाट परिवर्तन गरेर आईपी रोक माफी, ढाँचा सम्पादक र स्वगस्तीगर्ने प्रयोगकर्ता गर्यो (योगदानको आधारमा)
 • ०८:०३, ७ जुलाई २०२० Biplab Anand कुरा गर्ने योगदान ले Saroj Uprety को प्रयोगकर्ता समूह आईपी रोक माफी बाट परिवर्तन गरेर आईपी रोक माफी र ढाँचा सम्पादक गर्यो (स्पस्ट सहमतिको आधारमा अधिकार प्रदान)
 • २२:२३, १ जुलाई २०२० Nirjal stha कुरा गर्ने योगदान ले Saroj Uprety को प्रयोगकर्ता समूह (कुनैपनि होइन) बाट परिवर्तन गरेर आईपी रोक माफी गर्यो (अथक प्रयास तथा मिहिनेतको कदर अनुरूप)