सुरक्षित चुनाव

तपाईंले यस चुनावमा मत दिन प्रवेश गरेको हुनुपर्छ