लेखहरूलाई वर्गीकरण गर्नलाई यो लेबलको प्रयोग गरिन्छ। जसले कुनै लेखलाई कुन वर्गको लेखहो थाहपाए पछि खोज्न सजिलो हुन्छ।

मुल श्रेणीहरू