यो एक अस्पष्टता हटाउने पृष्ठ हो । वसन्ती शव्दले निम्न कुरा बुझाउन सक्दछ :