भोजपुर जिल्ला (स्पष्टता)

भोजपुर जिल्ला भन्नाले निम्न कुराहरू थाहा पाइन्छ।