भारद्वाज (स्पष्टता)

(भारद्वाजबाट अनुप्रेषित)

भारद्वाज शब्दले निम्न कुराहरू बुझिन्छ:

  1. भारद्वाज गोत्र
  2. भारद्वाज ऋषि