• बोगटान बाइसे राज्य भित्र पर्ने एक राज्यको नाम हो ।
  • बोगटान डोटी जिल्लामा पर्ने एक गाउँपालिका हो ।