बाकु (स्पष्टता)

बाकु भन्नाले निम्म शिर्षकहरूलाई जनाउदछ;