बाइ द रिभर पेड्रा आइ स्याट डाउन एण्ड वेप्ट

बाइ द रिभर पेड्रा आइ स्याट डाउन एण्ड वेप्ट पाउलो कोहेल्होद्धारा लिखित चर्चित उपन्यास हो।