पाथीभरा (स्पष्टता)

पाथीभरा शब्दले निम्न कुराहरू बुझिन्छ।