पाउरोटी

डफबाट बनाइने मूख्य खाद्यवस्तु

पाउरोटी गहुँको पिठोबाट बनाईने रोटि भनिन्छ । नेपालमा विदेशबाट आएको रोटि धेरै जसो पाउरोटी भनिन्छ र काठमाडौँ तिर बकेरी मा बेजिन्छा

सेतो पाउरोटी