पाउरोटी

डफबाट बनाइने मूख्य खाद्यवस्तु
सेतो पाउरोटी

पाउरोटी गहुँको पिठो बाट बनाईने रोटि भनिन्छ । नेपालमा विदेश बाट आएको रोटि धेरै जसो पाउरोटी भनिन्छ र काठमाडौँ तिर बकेरी मा बेजिन्छा