नारायणी (स्पष्टता)

नारायणी शब्दले यी कुराहरू बुझ्न सकिन्छ-