Information icon Hello, I'm Jimbo. I wanted to let you know that one or more of your recent contributions have been undone because they appeared to be promotional. Advertising and using Wikipedia as a "soapbox" are against Wikipedia policy and not permitted; Wikipedia articles should be written objectively, using independent sources, and from a neutral perspective. Take a look at the welcome page to learn more about Wikipedia. Thank you.

Template documentation

प्रयोग:

{{subst:ढाँचा:Uw-advert1}}
{{subst:ढाँचा:Uw-advert1|article}} एक article सन्दर्भलाई निर्दिष्ट गर्दछ
{{subst:ढाँचा:Uw-advert1|article|थप पाठ}}ले सन्देशको अन्तमा "धन्यवाद" को सट्टा थप पाठ थप्दछ
  • यो ढाँचाले प्रयोगकर्ता चेतावनी परियोजना द्वारा आयोजित निर्देशन अनुरूप सुनिश्चित गर्दछ । कृपया प्रयोगकर्ता चेतावनी वार्ता पृष्ठमा यी ढाँचाहरूको सामान्य दृश्यरूपलाई छलफल गर्नुहोस् (उदाहरणका लागि, शीर्ष-बाँया कुनामा) ।
  • कुनै पनि प्रयोगकर्तालाई चेतावनी दिन प्रयोगकर्ता वार्ता पृष्ठमा सन्देश ढाँचाको सूचकाङ्कको प्रयोग हेर्नुहोस् । तपाईंले पठाउनु भएको सन्देशबाट भ्रम उत्पन्न नगर्न उत्तम ढाँचा लागू गर्न सक्नुहुन्छ ।
  • प्रतिस्थापन गर्नुपरेमा {{subst:ढाँचा:Uw-advert1}} लाई भन्दा {{ढाँचा:Uw-advert1}} को प्रयोगलाई सम्झनुहोस् ।
  • यो ढाँचाले पार्सर कार्यको प्रयोग गर्दछ । तपाईंको सन्देशमा बढी विवरण थप्न, तपाईले ढाँचा articleको अन्त्यमा केहि अतिरिक्त पाठ थप्न सक्नुहुन्छ । यदि यस्तो article वा अतिरिक्त पाठमा URL वा केहि बराबर चिन्ह ("=") समावेश गर्दछ भने, article वा "1=" सँग पाठ उपसर्ग नथपेसम्म यसले पार्सरको कार्य तोड्न सक्दछ ।
प्रयोगकर्ता चेतावनी uw-advert श्रृंखलाको एक भाग
तह १ तह २ तह ३ तह ४ तह ४ आाइम
{{uw-advert1}} {{uw-advert2}} {{uw-advert3}} {{uw-advert4}} {{uw-advert4im}}