यो प्रयोगकर्ताले उच्च स्तरीय शिक्षा हासिल गर्नुभएको छ ।