म, कृतिको कपिराइट धारक, यो प्रकाशित गर्दछु जसको लाइसेन्स निम्न प्रकार छ:
{{{{{1}}}|date=|migration= }}