यस ढाँचाले श्रेणीहरूलाई श्रेणी:Wikipedia license migration candidatesमा वर्गीकृत गर्नेछ।