यो ढाँचा फाईल विवरण पेजहरूमा मात्र प्रयोग गरिनुपर्दछ ।