डटपेन एक लेख्ने कामको सहजीकरणका निम्ति प्रयोग गरिने साधन हो ।

विभिन्न रंगका डटपेनहरू

प्रकारसम्पादन

महत्त्वसम्पादन

विशेषतासम्पादन

यो पनि हेर्नुस्सम्पादन