मुख्य सूची खोल्नुहोस्

परम्परागत रूपमा देवी देउताको पूजा आजामा संलग्न दैवी शक्ति भएको विश्वास गरिएका व्यक्ति(पुरुष)|

स्रोतसम्पादन